2013 yılını, eğitimimizin en büyük yarası olan ÖSYM güdümlü dershaneler pazarının tartışmalarıyla kapattık. Uzun yıllar dokunulmayan konular artık kamuoyunca malûm. Gençlerimizi gereksiz sıkıntılara sokan tek bir sınavın, aslında, bu hâle gelmesine hiç de gerek yoktu. Ortaöğretim, okul yönetimleri, öğretmenler, haftalık ders programları öğrenci üzerine dışarıdan yüklenen ikinci programlar ve dehşetli ev ödevlerinden çok çekti.

Eğitim yönetimi, elindeki kapsamlı kanunlar ve muhteşem yetkilerle bu süreci çok etkin bir şekilde yönetecek araçlara sahip. Sanki yalnız siyasî imiş gibi, bu önemli eğitim konusunun ortada kalmasına izin vermemeliyiz.  Yaklaşımımız şu olabilir:

·         Öğrencinin insan haklarını ve gelişim imkânlarını dikkate alan bir düzene geçmek,

·         Okullarımızda ve iyi dershanelerde meydana gelmiş birikimi değerlendirmek,

·         MEB ile ÖSYM’nin görev alanlarının ve takvimlerinin birbirine karışmamasını sağlamak.

ÖSYM görevlerinin MEB’e müdahale etmeden yerine getirilmesine yönelik düzenlemeler:

Genel Seçim sonuçlarını birkaç saat içinde alabilen, büyük soru kâğıtlarını birkaç günde işleyebilen bir elektronik imkânlar devrindeyiz. ÖSYM yükseköğretime geçiş sınavlarını, öğrencilerin mezuniyetleri sonrasına, Temmuz ayına ve Ağustos ayına rahatlıkla çekebilir. Sınava, lise mezunu olabilmiş kişilerin çağrılması da böylece mümkün olacağından, pedagojik olarak sağlıklı bir giriş sınavı yapılabilir.

ÖSYM’nin yükseköğretime geçiş işlemleri ve sınavları takvimi kesinlikle MEB’in lise eğitim-öğretim yılı takvimi dışına çekilmelidir. Dershane kursu süreleri ve sınav tarihleri 20 Haziran’dan sonraya kaydırılmalıdır.

18 yaşın altındaki öğrencilere yönelik sınav sorularının MEB onayı ile sorulması doğru olur. Tüm soruların müfredattan sorulması; yetenek sınavlarının sınava girecek yaş grubu pedagojisine uygun olarak düzenlenmiş olması şarttır. Öğrenci ve ebeveynler “sorular dershane müfredatından çıkıyor,” kanısında oldukları için okullar ihmal edilip dershane paraları ödeniyor. ÖSYM her ders yılı başında, “sınavın müfredat üzerinden yapılacağını ve soruların yaş pedagojisine uyarlanmış olacağını ilân etmelidir.

Sınav için seçilecek soru kararları, hazırlanma ve değerlendirme kurullarında MEB tavsiyeli pedagog öğretmenler, psikolojik danışman öğretmenler ve alan öğretmenleri çoğunluğu oluşturmalıdır.

Her sene sınav tarzı değiştirilmemelidir. ÖSYM sınav tarzını açıkladıktan sonra en az 6 yıl uygulamada kalmasına dikkat edilmelidir. Kurallarda değişiklik yapılacağı zaman yenilerin uygulamaya geçmesinden 3 yıl önce ilânı yapılmalıdır.

Tüm 18 yaş altı öğrenciler için Millî Eğitim Bakanlığı’nın aslî görevlerini tekrar üzerine alması, sınavların düzenleyicisi ve yönlendiricisi olması için düzenlemeler:

“Sınav odaklılık” söylemi, eğitim kademelerini ve öğrencinin hayatını tek bir yükseköğrenime geçiş sınavına odaklamanın bir sonucudur. Diğer yandan, sınavların MEB dışına bırakılması tüm sistem için bugünkü sonuçları doğurmuştur. Oysa, eğitim aynı zamanda amaçlara uygun sıklıkta ölçme-değerlendirmeleri de içeren bir düzendir. Öğrenciye yeteri kadar sayıda, kendini deneyeceği, kazanımlarını göreceği, yeteneklerine yöneleceği sınavlar sistemin içinde yer almalıdır.

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda 18 yaş altına yönelik yaygın öğretim kurslarının müfredatı destekleyici yönde olacağı, MEB iznini gerektirdiği ve sapmalar için ayrıca Kurul kararı gerekeceğinin yer almasına ihtiyaç vardır.

Ortaöğretime geçişte genel sınavı yaklaşımı bırakılarak, belli okul türlerine geçişler için ayrı ayrı sınavlar yapılmalıdır.

Lise mezuniyeti sonrası, yükseköğrenimin dallarına hazır bulunuşluğu ölçecek Olgunluk Sınavları (Genel, Meslek, Teknik ve Sanat) düzenlenmesi MEB-ÖSYM işbirliği ile yapılmalıdır.

MEB, öğretmen üzerindeki yoklama ve sınavları azaltıp, ortaokul ve liselere zümre “sene sonu sınavları” ile merkezden soru katkısıyla “okul bitirme sınavları” nı yeniden getirmelidir.

Yükseköğretim önündeki yığılmayı, yeni hayata çıkış seçenekleri ile azaltmak için meslek eğitiminde etkili politikalara ihtiyaç vardır. Lise başında örgün ve yaygın alana yönlendirmenin, 10 sınıfta dallara yönelmenin yapılması, 10. ve 11. sınıflardan tamamlanmış kısmın Meslek Yeterlilik Kurumu MYK meslek belgesi ile hayata çıkış verilebilmesi, kalan zorunlu eğitim yıllarının Açık Öğretim Lisesi kültür dersleri ile tamamlanabilmesi düzenlenmelidir.

Meslek dallarının her kademesinden çıkış için Ulusal Piyasa Meslek Yeterliliği Sınavları ve belgelendirmesi için Meslek Yeterlilik Kurumu (MYK) ile işbirliği ve eşgüdüm yapılmalıdır. Meslek Yeterlilikleri Kurumu’na MEB birikimi ve altyapısından yararlanarak piyasa sınav ve belgelendirmelerini hızlandırması için işbirliği protokol ile yardımcı olunmalıdır.

Liselere ve Halk Eğitim Merkezlerine ücretsiz telâfi eğitimi kursları devamlılık kazanmalıdır. Öğretmenlere ek ek ders ücreti arttırılmalıdır.

MEB, çok boyutlu yetişmede yetenek geliştirmeye seçenek sunumunu arttırmak için onaylanmış ders programı önerileri üzerinden özel dershanelerle karşılıklı işbirliği protokolleri yapabilmeli ve gereğinde hizmet satın alabilmelidir.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın müfredatını desteklemek için dershanelerin değerlendirilmesi:

Dershanelerin yarısı bazı düzenlemelerle fazla kamu yatırımı gerektirmeden yaygın eğitime hizmet etmeye devam edebilecek durumdadırlar.  Dershaneler:

MEB’e rakip ya da karşısında seçenek olma tutum ve davranışlarını terk edip, MEB’in yanında destek özel yaygın eğitim kuruluşları olma stratejisini benimsemelidirler.

Okulların programlı eğitim kazanımlarının edinilmesinde pekiştirici rol almalı; bunu yaparken kalite açıklarının giderilmesine önem vermeli; ÖSYM soru bankasını ezberletmenin adaylara önemli bir kazanım sağlamadığını; üniversiteye girenlerin ilk iki sene bu öğretim tarzından dolayı yükseköğretime uyum sağlayamadıklarını bilmelidirler.

Yazılı sınavın temeli olan el yazısı, nesir, kompozisyon, kitap okuma, okuduğunu anlama, doğru konuşma–anlatım, kelime ve terim dağarcığı, edebiyat, şiir gibi derslerin yeterli içerikle sunulması yeni bir talep alanı olarak ele alınmalıdırlar.

Tüm orta ve lise öğrencisine yönelik rehberlik ve yeteneğe ve mesleğe yönlendirme danışmanlığını bir uzmanlık hizmeti olarak kuruluşlarında geliştirmelidirler,.

Çoktan seçmeli ya da değil, sınav sorularında düşünme yeteneklerini geliştirici,  kazanımların çok boyutlu bağlantılarla kullanımını ölçen yöntemler geliştirmeyi uğraş edinmelidirler.

Girişimci dershanecilik yaklaşımıyla; yetenekleri geliştirilmek amacıyla seçenekleri arttırmak için araştırma yapmalı; bu amaçla seçmeli ders programları hazırlayıp MEB onayı ve protokollerle bunları öğrenciye sunmalı; okuldan öğretmen üye ile birlikte sınav ve değerlendirme notunu okullara iletebilmelidirler.

Okullarda alınan ileri dil, ileri Türkçe, ileri Matematik gibi basamaklı seçmeli derslerin ileri basamak programlarının dershaneden alınabilmesi için yeterlilik geliştirmeli ve MEB ile iş bölümüne gidebilmelidirler.

Dershaneyi isim sahibi yapacak İleri Türk-İslâm-Dünya Kültürü, Türk-İslâm-Dünya Tarihi, Türk-İslâm-Dünya Toplum ve Yönetim tarzları, Türk-İslâm-Dünya Sanat Tarihi gibi lise öğrencisine yüksek seviyeli kültür gelişim programları düşünülebilmelidirler.  Dershaneler arasından, ülkenin bilgili, aydın, düşünür ve fikir insanlarının yetişmesine katkıda bulunan seçkin hedefler koyabilecek atılım gücü gösterenler çıkabilmelidir.

Bazı sınıfların seçilmiş derslerinin laboratuvarları veya atölyeleri için altyapı geliştirip, öğrenciyi kaliteli deney – proje imkânları ile eğitmek için MEB onayı ile çalışabilmelidirler.

İhtisaslaşmış dershanecilik anlayışı geliştirerek açık ve kapalı alan spor, sanat, atölye, fen alanlarında ailelerin aradıkları faaliyetleri dershane şubesi ya da yan hizmetleri olarak sunabilmedirler. Özel bilim-fen merkezleri açılması, özel hüner merkezleri açılmasını kendi hedefleri yapabilmelidirler.

Yorum yapmak için GİRİŞ yapmalısınız